logo

Schlüter®-DITRA 25

Ondergronden voor Schlüter®-DITRA 25:

De ondergronden waarop Schlüter®-DITRA 25 moet worden geplaatst, dienen altijd gecontroleerd te worden op geschiktheid zoals bv. effenheid, draagkracht, zuiverheid en compatibiliteit. Bestanddelen die een goede hechting verhinderen, moeten van het oppervlak worden verwijderd. Het uitvlakken van oneffenheden en het uitvoeren van nivellerings- of hellingslagen dient te gebeuren vooraleer Schlüter®-DITRA 25 wordt gelegd.

Beton
Beton is geruime tijd onderhevig aan vormveranderingen door krimp. Bij beton en voorgespannen beton kunnen bovendien spanningen optreden ten gevolge van doorbuiging. Schlüter®-DITRA 25 vangt de spanningen tussen het beton en de vloerof wandtegels op, zodat met het betegelen kan worden begonnen zodra het beton voldoende stabiel is.

Cementdekvloer
Alvorens de tegels kunnen worden gelegd, dienen cementdekvloeren volgens de voorschriften ten minste 28 dagen oud te zijn en moet het restvochtgehalte kleiner dan 2 CM-% zijn. Met name zwevende en verwarmde dekvloeren kunnen ten gevolge van belastingen en temperatuurveranderingen ook achteraf nog vervormen of barsten.

Bij gebruik van Schlüter®-DITRA 25 kunt u de tegels op de verse cementdekvloer plaatsen zodra deze begaanbaar is. Bij eventuele barsten en vervormingen van de dekvloer achteraf, worden deze door DITRA 25 geneutraliseerd en kunnen ze niet aan de tegelbekleding worden doorgegeven.

Calciumsulfaatdekvloer
Om op een calciumsulfaatdekvloer (anhydrietdekvloer) tegels te kunnen leggen, mag deze volgens de geldende voorschriften niet meer dan 0,5 CM-% restvochtgehalte bevatten. Met Schlüter®-DITRA 25 mag dat al bij een restvochtigheid vanaf minder dan 2 CM-%.

Indien plaatsingsaanwijzingen van tegelfabrikanten dit voorschrijven, dient het dekvloeroppervlak te worden voorbehandeld (polijsten, hechtlaag aanbrengen, enz.). Gebruik voor het verlijmen van Schlüter®-DITRA 25 hydraulisch afbindende tegellijm of een daarvoor geschikte dunbedmortel.

Schlüter®-DITRA 25 voorkomt dat vocht langs de bovenzijde in de dekvloer kan dringen. Omdat calciumsulfaatdekvloeren gevoelig zijn voor vocht, moeten ze worden beschermd tegen bijkomende vochtbelasting, onder andere uit de ondergrond.

Verwarmde dekvloer
Schlüter®-DITRA 25 komt ook in aanmerking voor verwarmde dekvloeren. Ga voor het plaatsen ervan tewerk zoals bij cement- en calciumsulfaatvloeren. Wanneer Schlüter®-DITRA 25 wordt gebruikt, kan de afgewerkte bekledingsconstructie al na 7 dagen worden opgewarmd. Beginnend bij 25°C mag de aanvoertemperatuur dagelijks met max. 5°C worden verhoogd tot de gebruikstemperatuur van max. 40°C. De door Schlüter®-DITRA 25 gevormde luchtkanalen zorgen voor een snelle en gelijkmatige verdeling van de warmte onder de tegelbekleding.

Opmerking:
Voor vloerverwarming verwijzen we naar ons systeem Schlüter®-BEKOTEC-THERM als de klimaatregelende tegelvloer. Schlüter®-DITRA 25 is tevens geschikt als ontkoppeling voor vloerverwarmingen met elektrische verwarmingsmatten. Schlüter®-DITRA 25 kan daarbij onder of boven op de verwarmingsmat worden gelegd. De beste ontkoppeling wordt verkregen door ze op de mat te leggen. Om bij het systeem horende verwarmingskabels aan te brengen, werd met Schlüter®-DITRA-HEAT een speciale ontkoppelingsmat ontwikkeld voor een elektrische vloer-/ wandtemperatuurregeling. Zie hiervoor productfiche 6.4.

Droge dekvloerelementen
Na vakkundige installatie volgens de voorschriften van de fabrikant van droge dekvloerelementen kan bij gebruik van Schlüter®-DITRA 25 elk gewenst tegelformaat worden gekozen.

Metselwerk / combinatievloeren
Metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden steen, cellenbeton en dergelijke lenen zich in principe als ondergrond voor Schlüter®-DITRA 25. Oneffenheden moeten vooraf worden geëgaliseerd. Zowel bij saneringen, verbouwings- en aanbouwwerken bestaat de ondergrond vaak uit verschillende materialen (gemengd metselwerk), die ter hoogte van grenszones barsten kunnen vertonen als gevolg van verschillende vervormingskarakteristieken. Dankzij Schlüter®-DITRA 25 worden de spanningen en barsten die daarbij ontstaan niet aan de bekleding doorgegeven.

Gipspleister/-steen
Een controle, uitgevoerd volgens de geldende voorschriften, moet uitwijzen of de ondergrond droog is. Behandel het oppervlak eventueel voor door een grondlaag erop aan te brengen. Voor het verlijmen van Schlüter®-DITRA 25 kan hydraulisch afbindende tegellijm of andere op de ondergrond afgestemde dunbedmortel worden gebruikt.

Balkons/Terrassen
Schlüter®-DITRA 25 als ontkoppelingsmat neutraliseert de spanningen tussen de ondergrond en de tegelbekleding, die bij balkons vooral het gevolg zijn van veelvuldige en sterke temperatuurschommelingen. Schlüter®-DITRA 25 kan bovendien bij vrij uitkragende balkons en terrassen op volle grond in combinatie met de tegelbekleding dienst doen als afdichtingslaag (zie hiervoor vooral de aanwijzingen m.b.t. de afdichting). In dat geval moet de ondergrond (beton, dekvloer) voldoende hellen.

Bij renovaties kan de bestaande bekledingsconstructie doorgaans zonder meer als ondergrond gebruikt worden mits ze voldoende helt en draagkrachtig is. In ieder ander geval moeten voor de verlijming van Schluter®-DITRA 25 alle losse of niet voldoende vastzittende onderdelen worden verwijderd en oneffenheden of een ontbrekende helling met geschikte kant-en-klare mortel worden geëgaliseerd.

Bij vloerbekledingen met afmetingen ≥ 30 x 30 cm raden we Schlüter®-DITRA-DRAIN aan (zie in dit verband productfiche 6.2).

Dakterrassen
Dakterrassen boven woon-, bedrijfs- en andere vertrekken alsook overkappende oppervlakken moeten eerst – overeenkomstig de geldende regels van de kunst – als plat dak worden geconstrueerd.

In het geval van geïsoleerde woon- of bedrijfsruimte (en ruimten die qua temperatuur afwijken van de omringende buitenruimte) is een genormeerde afdichting als vochtwerende laag en een bovenste afdichtingslaag noodzakelijk. Eventueel afwijkende nationale normen en/of van toepassing zijnde informatiebladen moeten in acht worden genomen. Op die laatste moet een drainage (Schlüter®-TROBA of Schlüter®-TROBA-PLUS) worden aangebracht.

Daarop komt een dekvloer als lastspreidingslaag. Op het dekvloeroppervlak wordt Schlüter®-DITRA 25 als ontkoppeling voor de tegelbekleding verlijmd en beschermt de dekvloer tegen vocht. Als ontkoppelingsmat neutraliseert Schlüter®-DITRA 25 de spanningen die tussen de ondergrond en de tegelbekleding van dakterrassen optreden ten gevolge van veelvuldige en sterke temperatuurschommelingen.

Bij vloerbekledingen met afmetingen ≥ 30 x 30 cm raden we Schlüter®-DITRA-DRAIN aan (zie in dit verband productfiche 6.2).

Kunststofbekledingen en coatings
De oppervlakken moeten draagkrachtig en zó uitgevoerd of voorbehandeld zijn dat een geschikte lijm erop hecht. Hierin kan zich dan Schlüter®-DITRA 25 met het dragende vliesweefsel verankeren. Controleer eerst of de lijm compatibel is met de ondergrond en met Schlüter®-DITRA 25.

Spaan- en multiplexplaten
Deze materialen zijn onderhevig aan vormveranderingen, vooral onder inwerking van vocht (ook sterk schommelende luchtvochtigheid). Vandaar dat men best opteert voor spaan- en multiplexplaten die een vochtwerende behandeling hebben ondergaan. De platen kunnen in principe als ondergrond voor zowel de wand als de vloer in binnentoepassing worden gebruikt. Kies de dikte van de platen zó dat ze in combinatie met een geschikte draagconstructie voldoende vormvast zijn. Bevestig de platen met schroeven, die met een korte tussenafstand zijn aangebracht. De naden moeten van het tand/groeftype en gelijmd zijn. Voorzie een randvoeg van ± 10 mm ten opzichte van de aangrenzende constructie-elementen. Schlüter®-DITRA 25 neutraliseert de spanningen in de tegelbekleding en verhindert bovendien het binnendringen van vocht.

Plankenvloeren
Mits de plankenvloer voldoende draagkrachtig, vastgeschroefd en van het tand/ groeftype is, kunnen keramische bekledingen er in principe rechtstreeks op worden gelegd. Alvorens Schlüter®-DITRA 25 op de plankenvloer te leggen, dient het vochtgehalte ervan in evenwicht te zijn. Een beproefde oplossing is in dit geval het aanbrengen van een extra laag spaan- of multiplexplaten. Oneffen vloeren worden best genivelleerd met een geschikte specie.

Gietasfalt
Met Schlüter®-DITRA 25 kunt u in binnentoepassing een keramische vloerbekleding plaatsen op draagkrachtige, niet verwarmde gietasfaltvloeren die voldoen aan de normen. De oppervlakte moet worden geschuurd of op een zodanige wijze worden voorbereid dat de dunbedmortel voor het verlijmen van Schlüter®-DITRA 25 zich voldoende erop kan vasthechten.


Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
Fax +32 (0)14 443081

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image

= nieuwe producten

= ook leverbaar in 3 m

= radiusperforatie leverbaar  

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk