logo

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Aanwijzingen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens volgens art. 13, 14 en 21 algemene verordening gegevensbescherming (AVG) t.b.v. de website, externe pagina's en andere verwerkingsprocessen van de firma Schlüter-Systems KG

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Verantwoordelijke

Wij, de firma Schlüter-Systems KG, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens alsook de wettelijke verplichtingen die hiervoor de basis leggen uiterst serieus. De wettelijke voorschriften vereisen volledige transparantie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Alleen als de verwerking voor u als betrokkene te begrijpen is, bent u voldoende geïnformeerd over doel, type en omvang van de verwerking.
In deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens leggen wij u daarom uitvoerig uit welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt bij het gebruik van deze   website, alle hiernaar verwijzende andere webpagina’s, en in andere hier eventueel uitgelegde gevallen.
Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en overige voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming is de firma

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
Tel.: + 49 2371 971-0
E-mail: info@schlueter.de

Hierna te noemen "Verantwoordelijke" of "Wij".

U kunt de beveiligingsdeskundige hier bereiken:

Beveiligingsdeskundige – persoonlijk –
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
E-mail: datenschutz@schlueter.de

Houd er a.u.b. rekening mee dat u via links naar onze website op andere websites terecht kunt komen die niet door ons, maar door derden worden beheerd. Dergelijke links worden door ons duidelijk aangeduid of zijn te herkennen aan de gewijzigde adresregel in uw browser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming en voor een veilige omgang met uw persoonsgegevens op deze door derden beheerde websites. 

 

2. Definities

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming [hierna te noemen: AVG]

Deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens maakt gebruik van de begrippen van de wettekst van de AVG. De definities (art. 4 AVG) kunt u bijv. bekijken op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw toestel worden opgeslagen of uitgelezen. Ze bevatten letter- en cijfercombinaties om bijv. bij een volgende verbinding met de website die het cookie plaatst, de gebruiker en zijn instellingen te herkennen, ervoor te zorgen dat men in een gebruikersaccount ingelogd blijft of om bepaald gebruiksgedrag statistisch te analyseren.

De WebStorage-technologie zorgt ervoor dat variabelen en waarden van de gebruiker lokaal in de browser cache kunnen worden opgeslagen. De techniek omvat zowel de zogenaamde "sessionStorage", die tot het sluiten van de browser tab opgeslagen blijft, evenals de "localStorage", die zo lang in de cache van de browser wordt opgeslagen, tot de cache door de gebruiker wordt geleegd. Met de localStorage-technologie kunnen wij o.a. de gebruiker en zijn instellingen herkennen als onze website wordt opgeroepen.

Gegevenscategorieën

Als wij de verwerkte gegevenscategorieën aangeven, worden daarbij in het bijzonder de volgende gegevens bedoeld: stamgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummer, messengerdiensten), contentgegevens (bijv. tekstinvoerwaarden, foto's, video's, content in documenten/bestanden), contractgegevens (bijv. hoofdvoorwerp van de overeenkomst, looptijden, klantencategorie), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, gebruik van andere betalingsdienstverleners), gebruiksgegevens (bijv. verloop op onze website, gebruik van bepaalde content, toegangstijden, contact- of bestelgeschiedenis), verbindingsgegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen, URL-referrers), locatiegegevens (bijv. GPS-gegevens, IP-geolocatie, toegangspunten).

 

3. Informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens slechts voor zover dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen. Persoonsgegevens worden beveiligd door geschikte technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, versleuteling).

Voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn gegevens langdurig te bewaren of ter beschikking te stellen aan derden (met name het Openbaar Ministerie), hangt de beslissing over welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, hoe lang ze worden verwerkt en in welke mate wij deze indien nodig openbaar maken, af van de websitefuncties waarvan u in uw geval gebruik maakt.

 

4. Opslagtijd

De persoonsgegevens worden gewist, zodra het doel van de verwerking komt te vervallen of wanneer een verplichte bewaartermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van het afsluiten of het nakomen van een overeenkomst. Voor zover wij moeten informeren over de opslagtijd van cookies vergelijkbare technologieën, vindt u de informatie daarover onder punt II. 1 van deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij in het kader van een sollicitatie (zie hieronder) verwerken, worden zes maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure opgeslagen.

 

5. Geautomatiseerde beslissingen per individueel geval inclusief profiling

Geautomatiseerde beslissingen per individueel geval inclusief profiling vinden niet plaats.

 

6. Rechten van belanghebbende personen

U heeft als belanghebbende het recht op inzage volgens art. 15 AVG, het recht om te eisen dat gegevens worden gecorrigeerd volgens art. 16 AVG, het recht om gegevens te laten verwijderen volgens art. 17 AVG, het recht om te bepalen dat er slechts beperkt van de gegevens gebruik gemaakt mag worden volgens art. 18 AVG alsook het recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 AVG. Bij het recht op inzage en bij het recht om gegevens te laten verwijderen gelden de beperkingen genoemd in §§ 34, 35 van de Duitse wet op de gegevensbescherming [hierna te noemen: BDSG].
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van de gegevensbescherming (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG).

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

U kunt echter zelf besluiten om een klacht in te dienen bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Een lijst met toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming vindt u onder: https://www.bfdi.bund.de/ (onder Infothek/Anschriften en Links)

 

7. Mededelingsplicht van de verantwoordelijke

Wij informeren alle ontvangers, aan wie wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen, over elke correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een beperking op de verwerking volgens art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 AVG, tenzij de communicatie onmogelijk of buitensporig moeilijk is. Wij informeren u over de ontvanger, als u daarom vraagt.

 

8. Plicht tot ter beschikking stellen

Voor zover in het onderstaande bij de gegevens m.b.t. de juridische grondslag niets anders wordt vermeld, bent u niet verplicht tot het ter beschikking stellen van persoonsgegevens. In gevallen van art. 6 lid 1 sub. b AVG zijn de persoonsgegevens echter voor de afsluiting en uitvoering van het contract vereist. Als u de persoonsgegevens niet ter beschikking stelt, is de afsluiting en uitvoering van het contract niet mogelijk. Als u de persoonsgegevens in de gevallen onder art.6 lid 1 sub. a, f AVG niet ter beschikking stelt, dan kunnen de desbetreffende gedeelten van onze website niet worden gebruikt.

Wat betreft onze evenementen en seminars bent u niet verplicht persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar deelname aan de evenementen is zonder deze gegevens niet mogelijk.

 

9. Recht van bezwaar en herroepen van de toestemming

U heeft te allen tijde het recht om, op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f van de AVG. Als persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van direct mail, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar in te dienen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclameactiviteiten.

U heeft volgens art. 7 lid 3 p. 1 AVG te allen tijde het recht de toestemming die u ons heeft verleend weer in te trekken. De rechtmatigheid van het gebruik van gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast. Dit betekent dat intrekking van de toestemming geldt voor het na de intrekking geplande gebruik. Intrekking van de toestemming kan informeel gebeuren, per post of e-mail. Maakt u bezwaar, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken, tenzij dit is toegestaan op grond van een andere (wettelijke) bepaling. Als u bezwaar maakt en er bestaat geen andere rechtvaardigingsgrond, dan moeten op grond van art. 17 lid 1 sub. b AVG de persoonsgegevens op uw verzoek onverwijld worden verwijderd.

U kunt uw bezwaar en intrekking van de toestemming zonder formaliteiten uitvoeren door een mededeling te sturen aan:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
widerspruch@schlueter.de

U kunt bepaalde toestemming(en) (zie daarvoor de diensten onder II.) rechtstreeks met onze consent tool intrekken. Let erop dat u deze op elk toestel waarmee u onze website bezoekt en waarop u toestemming voor de gegevensverwerking heeft verleend moet uitvoeren.

 

II. GEGEVENSVERWERKING IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Voor het gebruik van de website en zijn functies is de verwerking van persoonsgegevens vaak vereist.

1. Diensten, functies en cookies

 

 

2. Shariff

Wij gebruiken voor de integratie van de social plugins van Facebook (share button), Twitter (share button), LinkedIn (share button), Pinterest (share button), XING (share button) en WhatsApp (share button) een technische oplossing (Shariff button), die de knoppen van de sociale netwerken vervangt. Deze oplossing voorkomt een rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan de sociale netwerken en verhindert het uitlezen en de opslag van informatie door deze aanbieders op uw toestel. Bij het oproepen van onze website wordt daarom nog geen verbinding met de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht. Dit gebeurt pas als u een van de buttons klikt. Als u op een bijbehorende button klikt, opent deze een nieuwe pagina die door de servers van het desbetreffende sociale netwerk wordt opgeroepen. Hierdoor wordt de aanbieder van het sociale netwerk op de hoogte gebracht van het feit dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Tevens kan de aanbieder cookies op uw toestel opslaan of cookies uitlezen – tenzij u het gebruik van cookies in uw browser heeft geblokkeerd.

 

3. Abonnement op onze newsletter

Doel van de verwerking: Abonnement op onze newsletter met ons nieuws en onze aanbiedingen. Bewijs van uw toestemming; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. a, f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, verbindingsgegevens en gebruiksgegevens
Ontvangers van de gegevens: geen
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af?: nee

 

4. Aanvraag van reclamemateriaal of aanbiedingen

Doel van de verwerking: Aanvraag van reclamemateriaal en/of individuele aanbiedingen voor onze producten; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b AVG, art.6 lid 1 sub. f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, verbindingsgegevens en gebruiksgegevens. Als u al klant van ons bent, dan is het voldoende uw klantnummer en e-mailadres in te vullen.
Ontvanger van de gegevens: evt. dienstverleners (bijv. postorderbedrijven), voor zover openbaring hiervan voor het uitvoeren van het contract vereist is.
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af?  Nee

 

5. Aanmelding en uitvoering van presentie-seminars (Schlüter-Workbox) en webinars (GoTo Meeting)

Doel van de verwerking: Aanmelding bij onze presentie-seminars over de Schlüter-Workbox en webinars over GoTo Meeting; voorbereiding en uitvoering van de seminars en webinars. Bewijs van uw aanmelding; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b, f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens (afhankelijk van desbetreffende seminar resp. webinar en het aanmeldingsproces)
Ontvanger van de gegevens: evt. ontvanger in verband met de aanmelding en uitvoering van de seminars, voor zover de openbaring ervan hiervoor vereist is (bijv. voor boeking van hotelkamers op verzoek van de seminar-deelnemers); LogMeIn Ireland Limited Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Ireland (bij webinars over GoTo Meeting)
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee (in het geval van presentie-seminars); bij webinars in individuele gevallen aan de VS (conform uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 – "EU-VS-privacyschild" en op basis van de standaardclausules voor bescherming van persoonsgegevens van de EU-commissie, art. 46 lid 2 sub. c AVG)
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

6. Aanmelding voor deelname aan onze evenementen

Doel van de verwerking: Aanmelding, voorbereiding en uitvoering van onze evenementen. Bewijs van uw aanmelding; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG). 
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b en f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens (afhankelijk van het concrete evenement en het aanmeldingsproces)
Ontvanger van de gegevens:  evt. ontvangers in verband met de aanmelding en uitvoering van evenementen, voor zover openbaring hiervoor vereist is (bijv. partners die ruimtes ter beschikking stellen).
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee.
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

7. Sollicitaties

Doel van de verwerking: verwerking van uw sollicitatie (per e-mail of per post) en uitvoering van de sollicitatieprocedure; inachtneming van uw sollicitatie bij toekomstige sollicitatieprocedures bij ons of binnen de Schlüter-groep, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Juridische grondslag: art. 88 lid 1 AVG i.V.m. § 26 lid 1 p. 1 BDSG; voor sollicitatie binnen de Schlüter-groep evenals voor de opslag van toekomstige sollicitatieprocedures art. 6 lid 1 sub. a AVG in verband met art. 7 DSGVO, § 26 lid 2 BDSG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens en evt. bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (afhankelijk van de concrete vacature; er worden uitsluitend gegevens van uw sollicitatie opgeslagen die u ons meedeelt en die wij binnen het kader van een sollicitatie mogen verwerken)
Ontvangers van de gegevens: geen. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent, worden de gegevens doorgestuurd binnen de Schlüter-groep voor actuele en evt. toekomstige sollicitatieprocedures.
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

8. Contact opnemen (contactformulier / verzoek om contact per e-mail)

Doel van de verwerking: verwerken van uw verzoek om contact; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag:  art. 6 lid 1 sub. f AVG; art.6 lid 1 sub. b AVG (als de aanvraag leidt tot een later contracteinde of betrekking heeft op een bestaand contract)
Gegevenscategorieën: afhankelijk van het type aanvraag. In de regel worden hierbij contactgegevens, stamgegevens en contentgegevens verwerkt.
Ontvangers van de gegevens: geen
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

9. Deelname aan kansspelen

Doel van de verwerking: uitvoeren van kansspelen via onze website en evt. ons Facebook-profiel; winnaars op de hoogte stellen; besturing en verbetering van de interne bedrijfsprocessen; verder ontwikkelen van de kansspelen; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b, f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens, gebruiksgegevens
Ontvanger van de gegevens: evt. ontvanger in verband met de uitvoering van het kansspel of het versturen van prijzen (bijv. postorderbedrijven).
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

III AANWIJZINGEN OVER EXTERNE PAGINA'S VAN DE FIRMA SCHLÜTER-SYSTEMS KG

YouTube Channel

Doel van de verwerking: wij hebben op het platform "Youtube" van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland ("Google") op het adres https://www.youtube.com/channel/UC89SrBkPLXo4MJlYe82VyyA een videokanaal gecreëerd. Als u deze pagina oproept, verwerkt Google uw persoonsgegevens. Wij krijgen statistieken over het gebruik van deze pagina, die uit deze gegevens worden afgeleid.
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland
Gegevensoverdacht aan derde landen: in individuele gevallen aan de VS
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af?: nee

 

 

Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?